05/12/2022 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 1
贈藥山高僧惟儼其一

Tác giả: Lý Ngao - 李翱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 10:40

 

Nguyên tác

煉得身形似鶴形,
千株松下兩函經。
我來問道無餘說,
雲在青天水在瓶。

Phiên âm

Luyện đắc thân hình tự hạc hình,
Thiên châu tùng hạ lưỡng hàm kinh.
Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết,
Vân tại thanh thiên thuỷ tại bình.

Dịch nghĩa

Luyện tập thân hình cho được như thân hạc,
Dưới ngàn gốc tùng có hai hộp đựng kinh.
Ta đến hỏi đạo lý không nói dư lời,
Như mây tại trời xanh, như nước trong bình.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Tu luyện thân hình như dáng hạc
Dưới thông ngàn gốc, hai hòm kinh
Đáp lời hỏi Đạo, không thừa chữ:
"Mây tại trời xanh, nước ở bình"
Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ngao » Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 1