29/11/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính chào Cách mạng Tháng Mười
Pokłon rewolucji październikowej

Tác giả: Władysław Broniewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2012 17:08

 

Nguyên tác

Kłaniam się rosyjskiej rewolucji
czapką do ziemi,
po polsku:
radzieckiej sprawie,
sprawie ludzkiej,
robotnikom, chłopom i wojsku.

Kłaniam sie prochom Rylejewa,
kłaniam się prochom Żelabowa,
kłaniam sie prochom wszystkich
rewolucjonistów.

Grób Lenina - prosty jak myśl,
myśl Lenina - prosta jak czyn,
czyn Lenina - prosty i wielki
jak Rewolucja.

Kłaniam sie mogiłom Stalingradu,
mogiłom Berlina i Moskwy -
my, po latach stalowego gradu,
na nich w przyszłość mościmy mosty.

Na rosyjskiej i na polskiej ziemi,
na ziemi krwi i miłości,
rosną kwiaty
- my je znajdziemy -
pośród poległych kości.

Bản dịch của Thanh Lê

Mũ cất khỏi đầu, đưa sát đất
Kính chào Cách mạng Nga
cách mạng của Liên Xô
cách mạng của loài người
làm cách mạng
cho công, nông, binh sĩ

Ta nghiêng mình trước Rêlejeva
Ta cúi mình trước Rêlabova
Ta nghiêng mình trước tất cả
những người cách mạng tiên phong

Mộ Lê Nin - giản dị như tư tưởng
Tư tưởng Lê Nin - giản dị như hành động
Hành động Lê Nin - giản dị và vĩ đại
như Cách mạng

Ta nghiêng mình trước những linh hồn trên đường phố
Xtalingrát, Béclanh và Mạc Tư Khoa
nghiêng mình trước những người xác đã mất
mất đi để nối lại những nhịp cầu

Trên đất Nga và Ba Lan
đượm thắm máu và tình yêu
hoa đã nở rất nhiều
Chúng ta nhìn thấy được
trên những mảnh xương thiêu
Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Władysław Broniewski » Kính chào Cách mạng Tháng Mười