04/03/2021 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trùng đài
九重臺

Tác giả: Trần Tông Lỗ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2020 01:27

 

Nguyên tác

昇龍萬世帝王都,
百簇樓臺一處孤。
內有皇城金椅燦,
外圍防壘鉄戈鋪。
九重高閣宸居美,
千死貧民置骨枯。
保國從來非用此,
昇龍萬世帝王都,

Phiên âm

Thăng Long vạn thế đế vương đô,
Bách thốc lâu đài nhất xứ cô.
Nội hữu hoàng thành kim ỷ xán,
Ngoại vi phòng luỹ thiết qua phô.
Cửu trùng cao các thần cư mỹ,
Thiên tử bần dân trí cốt khô.
Bảo quốc tòng lai phi dụng thử,
Thăng Long vạn thế đế vương đô,

Dịch nghĩa

Ôi! Đất Thăng Long, muôn thuở nơi kinh đô của bậc đế vương,
Lâu đài trăm nóc một vùng nhô cao rõ rệt.
Trong có hoàng thành ngai vàng rực rỡ,
Bao bọc bên ngoài có luỹ phòng vệ quân lính giáo gươm sáng quắc.
Toà gác cao chín tầng nơi vua ở mỹ lệ ấy,
Được dựng trên thi thể hàng ngàn người nghèo khó.
Phép giữ nước từ xưa có đâu cần phải thế,
Ôi! Đất Thăng Long muôn thuở nơi kinh đô của bậc đế vương.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Thăng Long muôn thuở đế vương đô
Trăm nóc lâu đài một góc nhô
Trong có hoàng thành vàng ngọc quý
Ngoài bao ngòi luỹ giáo gươm phô
Chín trùng chót vót nơi vua ngự
Ngàn mạng nghèo hèn gửi cốt khô
Giữ nước từ xưa nào có thế
Thăng Long muôn thuở đế vương đô
Năm 1512, vua Lê Tương Dực đốc dân binh xây dựng cung điện hơn 100 nóc và cửu trùng đài ở kinh đô Thăng Long. Mọi người lao động quá sức bệnh tật chết chóc rất nhiều. Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì thời gian này bị mất mùa, đại hạn, dân tình đói khổ, lại thêm loạn lạc, vua sai bọn Khang quận công Trần Nghi và Đông các hiệu thư Trần Dực đi đánh không nổi, phải cử đại binh mới dẹp yên.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tông Lỗ » Cửu trùng đài