22/10/2021 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Tiêu Hà

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 16:57

 

Vả đao bút lại[1] bấy nhiêu lâu,
Xảy gặp cao hoàng, phúc bởi đâu?
Mình cuốn đồ thư[2], hình thế biết,
Tay cầm mực thước, trí mưu sâu.
Vận lương trấn ải, no quân Hán[3],
Phân đất phong hầu, đội tước châu[4].
Chư tướng, nhường cho công đệ nhất,
Tót danh tam kiệt, ở chưng[5] đầu!

Tiêu Hà: Đại thần của nhà Hán.
[1] Quan văn thư.
[2] Tiêu Hà khi vào cung điện nhà Tần bị tiêu diệt chỉ chú ý lấy đồ thư (sách bản đồ địa hình).
[3] Tiêu Hà phụ trách việc cung cấp lương thảo cho quân Hán, rất xuất sắc.
[4] Tiêu hà được phong tước hầu (tước ấy do nhà Chu đặt ra).
[5] Chỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh Tiêu Hà