14/04/2024 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lưu Dục
送劉昱

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 17/04/2017 15:04

 

Nguyên tác

八月寒葦花,
秋江浪頭白。
此風吹五兩,
誰是潯陽客。
鸕鶿山頭新雨晴,
揚州郭裏暮潮生。
行人夜宿金陵渚。
試聽沙邊有雁聲。

Phiên âm

Bát nguyệt hàn vi hoa,
Thu giang lãng đầu bạch.
Thử phong xuy ngũ lưỡng[1],
Thuỳ thị Tầm Dương[2] khách!
Lô Tư[3] sơn đầu tân vũ tình,
Dương Châu quách lý mộ triều sinh.
Hành nhân dạ túc Kim Lăng[4] chử,
Thí thính sa biên hữu nhạn thanh.

Dịch nghĩa

Tháng tám trời lạnh, lau sậy ra hoa,
Sóng sông thu cao bạc đầu.
Gió lúc này đang thổi vào túm buộc mười,
Ai sắp làm khách ở tầm Dương ta!
Mưa đầu mùa đã tạnh trên núi Lô Tư,
Nước triều ở ngoài thành Dương Châu chiều mới lên cao.
Người đi đêm nay sẽ nghỉ ở bến Kim Lăng,
Thử lắng nghe tiếng nhạn nơi bãi cát nhé.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa vi lạnh trong mùa tháng tám
Sóng sông thu bạc trắng mé đầu
Gió đang chỉ hướng đi đâu
Ai nay làm khách qua cầu Tầm Dương
Núi Lô Tư mưa đương tạnh hẳn
Ngoài thành Dương chiều ngắm nước dòng
Người đi đêm nghỉ Kim Lăng
Thử nghe tiếng nhạn kêu gần bãi sông.
Lưu Dục thân thế không rõ, có lẽ là bạn của tác giả. Lưu Dục quê quán Dương Châu, nay từ biệt tác giả đi làm ăn xa ở Tầm Dương.

[1] Là một túm buộc khoảng mười lông gà, dây dài, treo trên cọc cao để xem hướng gió.
[2] Nay trong huyên Cửu Giang, tỉnh Giang Tây.
[3] Núi trong Dương Châu, nay trong huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô.
[4] Nay trong thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Tống Lưu Dục