02/12/2022 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc đầu Hạng Võ

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 15:32

 

Trăm hai non nước[1] một gươm thần,
Hết giận thôi mà khóc cố nhân.
Con mắt bốn ngươi[2] nhìn với mắt,
Cái thân tám thước tuổi nào thân.
Bát canh Quảng Võ ơn còn nhớ
Chén rượu Hồng Môn luỵ khó ngăn.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,
Mặc ai rằng giả mặc ai chân.
Khi Phan Văn Trị mất, Tôn Thọ Tường là người vẫn bị Phan chê dè cũng lấy làm thương tiếc làm bài thơ này thống khóc Phan chí tình chí thiết. Có sách lại cho bài thơ này để khóc Nguyễn Hữu Huân khi bị từ hình tại Định Tường năm 1875.

Nguồn: Nhất Tâm, Phan Văn Trị, tủ sách “Những mảnh gương”, NXB Tân Việt, 1956
[1] Non nước nhà Tần đóng đô ở Quang Trung là nơi hiểu yếu. Hai người có thể địch lại trăm người ở ngoài vì thế gọi là non nước trăm hai. Hạng Võ đã xông pha nguy hiểm mới phá được nhà Tần.
[2] Hạng Võ có mắt tròng đôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Khóc đầu Hạng Võ