28/02/2021 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên nhật ký Vi thị muội
元日寄韋氏妹

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 20:37

 

Nguyên tác

近聞韋氏妹,
迎在漢鐘離。
郎伯殊方鎮,
京華舊國移。
春城回北斗,
郢樹發南枝。
不見朝正使,
啼痕滿面垂。

Phiên âm

Cận văn Vi thị muội,
Nghịnh tại Hán Chung Ly.
Lang bá thù phương trấn,
Kinh hoa cựu quốc di.
Xuân thành hồi bắc đẩu,
Dĩnh thụ phát nam chi.
Bất kiến triều chính sứ,
Đề ngân mãn diện thuỳ.

Dịch nghĩa

Gần đây nghe tin em gái có chồng họ Vi,
Về ở tại Chung Ly thuộc vùng Hán.
Theo chồng về nơi xứ lạ,
Bỏ chốn cũ là nơi thuộc thành thị.
Thành vào mùa xuân ngóng về sao phương bắc,
Cây đất Dĩnh nẩy cành nơi phương nam.
Không thấy viên sứ của triều đình,
Vết khóc còn dính đầy mặt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mới nghe em họ Vi,
Lấy chồng vùng Chung Ly.
Thuộc xứ lạ, chàng rể,
Xa chốn cũ, kinh kỳ.
Cây Dĩnh, cành nam nẩy,
Thành xuân, sao bắc ghi.
Sứ vua mong chẳng thấy,
Lệ ngấn mặt dầm dề.
(Năm 757)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nguyên nhật ký Vi thị muội