14/05/2021 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Tước đài
銅雀臺

Tác giả: Lưu Đình Kỳ - 劉庭琦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 05:16

 

Nguyên tác

銅臺宮觀委灰塵,
魏主園林漳水濱。
即今西望猶堪思,
況復當時歌舞人。

Phiên âm

Đồng đài[1] cung quan uỷ hôi trần,
Nguỵ chủ viên lâm Chương thuỷ tân[2].
Tức kim tây vọng do kham tư,
Huống phục đương thì ca vũ nhân.

Dịch nghĩa

Cung điện Đồng Tước nay phó mặc cho tro bụi
Vườn rừng của vua Nguỵ ở ven sông Chương
Nay nhìn về mé tây vẫn khó mà nén cảm xúc
Thì huống chi những vũ công thời đó

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đồng đài cung quán bụi tro vương
Chúa Nguỵ vườn lăng bến nước Chương
Giờ ngó về tây bao xiết nhớ
Nữa người múa hát nghĩ càng thương.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tức đài Đồng Tước do Nguỵ Vũ Đế Tào Tháo xây.
[2] Nơi gần mộ Tào Tháo (phía tây quận Nghiệp).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Đình Kỳ » Đồng Tước đài