07/12/2021 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (VIII)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2017 18:47

 

Nguyên tác

滿目池台錦繡橫,
祥光瑞靄滅還生。
了無酒色離煩惱,
雖有天魔絕鬥爭。
渴飲醴泉多舞鳳,
高棲瓊樹足流鶯。
待吾托質蓮華後,
卻向琉璃地上行。

Phiên âm

Mãn mục trì đài cẩm tú hoành,
Tường quang thuỵ ải diệt hoàn sinh.
Liễu vô tửu sắc ly phiền não,
Tuy hữu thiên ma tuyệt đấu tranh.
Khát ẩm lễ tuyền đa vũ phượng,
Cao thê quỳnh thụ túc lưu oanh.
Đãi ngô thác chất liên hoa hậu,
Khước hướng lưu ly địa thượng hành.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Ao báu lầu đài khắp chốn thanh,
Mây lành ánh thoại diệt rồi sanh.
Đã không tửu sắc lìa phiền não,
Dù có thiên ma chẳng đấu tranh.
Khát uống cam tuyền loan phụng múa,
Nhàn nghe nhạc thọ đức tâm thành.
Những mong gởi chất hoa sen ngọc,
Dạo đất lưu ly lắng tiếng oanh.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (VIII)