22/09/2020 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (V)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 12:07

 

Nguyên tác

如來本願非虗誑,
稱我名皆到此中。
莫患棘牆無客住,
只愁枷鎖幾時空。
百川歸海水寧溢,
萬國朝王地豈窮。
易往無人真可惜,
不知何事戀樊籠。

Phiên âm

Như Lai bản nguyện phi hư cuống,
Xưng ngã danh giai đáo thử trung.
Mạc hoạn cức tường vô khách trú,
Chỉ sầu gia toả kỷ thời không.
Bách xuyên quy hải thuỷ ninh dật,
Vạn quốc triêu vương địa khởi cùng.
Dị vãng vô nhân chân khả tích,
Bất tri hà sự luyến phiền lung.

Bản dịch của (Không rõ)

Di Đà thệ lớn há nguyên không,
Mười niệm xướng danh chẳng luống công.
Chớ ngại cõi trần e vắng khách,
Chỉ lo lưới nghiệp quấn trăm vòng.
Muôn sông về biển bờ đâu ngập,
Trăm nước chầu vua điện vẫn thông.
Dễ đến không người, ôi đáng tiếc,
Việc chi còn mến cảnh lao lung.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (V)