14/07/2024 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 10

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2018 10:42

 

Phiên âm

Sinh bình hà sở lạc,
Ẩm tửu độc Ly Tao.
Sở địa phong ba hiểm,
Vu sơn mộng mị lao.
Vạn lý giang hồ viễn,
Quân thần nhất niệm cao.
Khứ quốc ưu thiên vấn[1],
Mưu thân quý xuyết tao.

Dịch nghĩa

Sinh bình lấy gì làm vui,
Uống rượu đọc Ly Tao.
Đất Sở phong ba nguy hiểm,
Núi Vu mộng mị uổng công.
Ngàn dặm giang hồ xa,
Niềm quân thần vẫn trọng.
Xa nước buồn lo hỏi trời,
Mưu cho thân mình thẹn húp hèm rượu.

Bản dịch của Hoài Anh

Sinh bình vui thú những gì?
Chỉ ham uống rượu đọc Ly Tao mà!
Đất Sở nguy hiểm phong ba,
Non Vu mộng mị rốt là uổng công.
Giang hồ xa thẳm ngàn trùng,
Niềm quân thần giữ trong lòng dám sai.
Xa nước buồn lo hỏi trời,
Mưu cho mình, thẹn nhấp môi bã hèm.
[1] Trong tập Ly Tao của Khuất Nguyên có bài Thiên vấn (Hỏi trời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 10