04/07/2022 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Báo ứng
報應

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 22:00

 

Nguyên tác

謀事從來語在人,
明公心地至恩勤。
丁皇若識先防變,
黎主何方後篡君。
龍鉞暴殘難取業,
蘆都嚴謹易更新。
佛王早佔天機轉,
報應誠然有怨恩。

Phiên âm

Mưu sự tòng lai ngữ tại nhân,
Minh Công tâm địa chí ân cần.
Đinh Hoàng nhược thức tiên phòng biến,
Lê chúa hà phương hậu thoán quân.
Long Việt bạo tàn nan thủ nghiệp,
Lư đô nghiêm cẩn dị canh tân.
Phật vương tảo chiếm thiên cơ chuyển,
Báo ứng thành nhiên hữu oán ân.

Dịch nghĩa

Xưa nay lo việc đều là do con người,
Tâm trí, tài cán của Trần Minh Công quả là hơn người.
Đinh Tiên Hoàng nếu biết lo đề phòng khi biến,
Thì Lê Hoàn đâu có lối để cướp ngôi.
Lê Long Việt sống tàn bạo, sao giữ nổi cơ đồ,
Thành Hoa Lư đã đổi khác xưa rồi.
Lý Công Uẩn đã nắm được cơ trời vận nước,
Báo ứng việc oán ân là lẽ đương nhiên trên trời.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Lo việc xưa nay nói tại người,
Minh Công rào đón thật hơn đời.
Đinh Hoàng nếu biết phòng khi biến,
Lê chúa còn đâu lối cướp ngôi.
Long Việt bạo tàn hòng giữ nghiệp,
Lư thành tan tác khác xưa rồi.
Phật vương nắm lấy cơ trời đổi,
Ân oán vẫn xoay đáng sợ ôi.
Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Báo ứng