10/12/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1
故武衛將軍挽詞其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 20:13

 

Nguyên tác

嚴警當寒夜,
前軍落大星。
壯夫思敢決,
哀詔惜精靈。
王者今無戰,
書生已勒銘。
封侯意疏闊,
編簡為誰青。

Phiên âm

Nghiêm cảnh đương hàn dạ,
Tiền quân lạc đại tinh.
Tráng phu tứ cảm quyết,
Ai chiếu tích tinh linh.
Vương giả kim vô chiến,
Thư sinh dĩ lặc minh.
Phong hầu ý sơ khoát,
Biên giản vị thuỳ thanh.

Dịch nghĩa

Đang vào lúc đêm lạnh canh giữ cẩn mật như thế,
Trước đoàn quân một vì sao rụng.
Bậc trai tráng ý rất cương quyết,
Bài văn nhà vua ban ra báo tin buồn thương tiếc anh linh.
Bậc chủ thiên hạ ngày nay không dùng chiến tranh,
Kẻ học trò được ghi công trạng.
Ban tước là cái ý không sát,
Cái thẻ tre để viết vì ai mà xanh vậy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nguy nan lúc đêm lạnh,
Trước quân, sao lớn rơi.
Thân trai chí chết trận,
Lời chiếu buồn tiếc người
Chiến tranh nay vua bỏ,
Đọc sách được ghi lời.
Ban tước ý nghĩa ít,
Ghi chép xanh vì ai.
(Năm 750)

Vũ vệ là chức coi cấm quân phòng thủ kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1