16/10/2021 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng canh thánh chế “Quan Đức điện tứ tiến sĩ cập đệ yến” thi vận
奉賡聖制觀德殿賜進士及第宴詩韻

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 08:43

 

Nguyên tác

禁苑新晴樹影斜,
玢餚官焙帝念多。
鴻儒彩筆賡宸翰,
俊士峨冠插御花。
訓誘慇懃明主意,
榮華赫奕眾人誇。
尊臣祝頌無他語,
四海春風樂一家。

Phiên âm

Cấm uyển tân tình thụ ảnh tà,
Thô hào quan bội đế niệm đa.
Hồng nho thái bút canh thần hãn,
Tuấn sĩ nga quan sáp ngự hoa,
Huấn dụ ân cần minh chủ ý,
Vinh hoa hách dịch chúng nhân khoa.
Tôn thần chúc tụng vô tha ngữ,
Tứ hải xuân phong lạc nhất gia.

Dịch nghĩa

Trong vườn cấm, nắng mới lên, bóng cây đổ nghiêng,
Yến bày bát ngọc cùng với quan hầu, ơn vua thật nhiều.
Vẻ bút của bậc đại khoa, hoạ vần thơ nhà vua,
Chiếc mũ người hiền sĩ, cài bông hoa ngự.
Lời ân cần huấn dụ, đấng minh quân xiết bao mong mỏi,
Cảnh vinh hoa rực rỡ, người người đều khen.
Kẻ bề tôi này muốn chúc tụng, nhưng không biết nói gì hơn,
Chỉ xin chúc bốn bể một nhà vui trong gió xuân.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nắng hoà vườn cấm nhuốm thanh tân,
Yến ẩm tưng bừng, thấm đức ân.
Bút hoạ thơ vua, khen học sĩ,
Mũ cài hoa ngự, đẹp văn nhân.
Ân cần huấn dụ, lòng minh chúa,
Tấm tắc vinh hoa, miệng thế trần.
Chúc tụng dám đâu lời lẽ khác,
Yên vui bốn bể một nhà xuân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Phụng canh thánh chế “Quan Đức điện tứ tiến sĩ cập đệ yến” thi vận