25/09/2020 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái giếng

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:38

 

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tót thanh thơi[1] rất lạ lùng.
Cầu trắng phau phau hai ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lội giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai đã biết,
Đố ai dám thả nạ rồng rồng[2].
(Theo bản khắc 1921)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh cái giếng thơi

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tót thanh thơi giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lội giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai ví biết,
Thư sinh xin thả nạ rồng rồng.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Vịnh cái giếng

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Có giếng xinh thay giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún chung quanh mọc,
Cá diếc thung thăng rạch giữa dòng.
Đôi ấy thanh tân ai dám biết,
Thư sinh xin thả cá rồng rồng.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Tót là từ cổ, có nghĩa là tột cùng, ý là trong trẻo rất mực.
[2] Nạ từ cổ chỉ mẹ, rồng rồng là cá quả, cá sộp con mới nở sống thành đàn. Nhiều bản quốc ngữ ghi dòng dòng/ đòng đòng đều không đúng âm. Trong dân gian, cá sộp là biểu tượng chỉ dương vật, còn cá diếc là biểu tượng chỉ âm vật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Cái giếng