06/10/2022 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vi bình sự
送韋評事

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 20:43

 

Nguyên tác

欲逐將軍取右賢,
沙場走馬向居延。
遙知漢使蕭關外,
愁見孤城落日邊。

Phiên âm

Dục trục tướng quân thủ Hữu Hiền[1],
Sa trường tẩu mã hướng Cư Diên[2].
Dao tri Hán sứ Tiêu quan[3] ngoại,
Sầu kiến cô thành lạc nhật biên.

Dịch nghĩa

Muốn theo tướng quân đi bắt Hữu Hiền,
Nơi chiến trường cưỡi ngựa hướng về hồ Cư Diên.
Mới hay sứ nhà Hán đã tới ngoài cửa Tiêu,
Buồn bã nhìn ải chơ vơ dưới nắng chiều.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Muốn đuổi tướng quân lấy Hữu Hiền
Sa trường ruổi ngựa nhắm Cư Diên
Xa hay sứ Hán ngoài Tiêu ải
Sầu thấy thành trơ nắng xế bên
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một tên gọi quý tộc của Hung Nô (Hữu Hiền Vương và Tả Hiền Vương).
[2] Tên thành, còn gọi là ải Cư Diên. Vua hán sai Phục Ba tướng quân Lộ Bao đắp luỹ ngăn giặc ở thành Cư Diên (nay ở Ninh Hạ).
[3] Ở phía đông nam Cố Nguyên, tỉnh Cam Túc. Nơi quan trọng trên con đường từ Trường An tới Tây Vực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Vi bình sự