17/06/2024 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành
從軍行

Tác giả: Dương Quýnh - 楊炯

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 07:09

 

Nguyên tác

烽火照西京,
心中自不平。
牙璋辭鳳闕,
鐵騎繞龍城。
雪暗凋旗畫,
風多雜鼓聲。
寧為百夫長,
勝作一書生。

Phiên âm

Phong hoả[1] chiếu Tây kinh,
Tâm trung tự bất bình.
Nha chương[2] từ phụng khuyết[3],
Thiết kỵ nhiễu Long thành[4].
Tuyết ám điêu kỳ hoạ,
Phong đa tạp cổ thanh.
Ninh vi bách phu trưởng,
Thắng tác nhất thư sinh.

Dịch nghĩa

Khói lửa chiếu Tây kinh
Trong lòng cảm thấy bất bình
Cầm binh phù từ giã cửa kinh đô
Thiết kỵ xông pha Long thành
Màu tuyết u ám ảm đạm màu cờ
Gió nhiều loạn tiếng trống
Thà làm bách phu trưởng
Hơn làm một thư sinh

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Khói lửa bừng Kinh khuyết,
Hờn căm giục nỗi lòng.
Ấn ngà từ cổng phượng,
Ngựa sắt diễu thành rồng.
Tuyết phủ sắc cờ ố,
Gió chen hồi trống tùng.
Thà làm anh bếp lính,
Còn hơn bác đồ ngông.
[1] Thời xưa, chỗ biên địa hay có giặc, cho nên đắp những lò đất, chất củi ở trong, hễ có biến thì đốt cho khói bốc lên để báo tin.
[2] Thoi ngà hình tròn dẹp và nhọn, đời cổ dùng làm binh phù, khi có việc binh.
[3] Chỉ cung vua.
[4] Thành ở đất Hồ, hình giống con rồng, nên gọi là Long thành. Hàng năm các bộ lạc hội ở đó để tế trời đất quỷ thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Quýnh » Tòng quân hành