07/12/2021 23:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc toạ hữu cảm
獨坐有感

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:29

 

Nguyên tác

縱然天壽齒喬彭,
終始江山記姓名。
世味備嘗遲一死,
胡床兀坐厭餘生。
冠紳當路知承老,
童穉他年見太平。
人境百齡將八十,
親交屈指半凋零。

Phiên âm

Túng nhiên thiên thọ xỉ kiều bành,
Chung thỉ giang sơn ký tánh danh.
Thế vị bị thường trì nhất tử,
Hồ sàng ngột toạ yếm dư sanh.
Quan thân đương lộ tri thừa lão,
Đồng trĩ tha niên kiến thái bình.
Nhân cảnh bách linh tương bát thập,
Thân giao khuất chỉ bán điêu linh.

Dịch nghĩa

Mặc nhiên tuổi thọ của trời mong được như Bành Tổ
Trước sau ghi họ tên cùng với non sông
Mùi đời nếm đủ còn một cái chết chậm
Giường Tây ngồi cao chán sống thừa
Các quan đang giữa đường biết là kính tuổi già
Từ trẻ nhỏ năm nào đã thấy thái bình
Cõi người một trăm tuổi tôi sắp được tám mươi
Người thân giao nhẩm đếm một nửa đã rơi rụng

Bản dịch của Hạ Thái

Thọ như Bành Tổ thảy đều mong
Tên họ ghi cùng với núi sông
Nếm đủ mùi đời rồi liệt xác
Trả xong món nợ mới tiêu vong
Quan trung kính lão mặc nhiên biết
Thời trẻ hưởng bình vị tất thông
Tám chục bước lên đường bách tuế
Bốn mươi bao kẻ vội đi đong
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Độc toạ hữu cảm