20/08/2022 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
楊柳枝三首其三(巫峽巫山楊柳多)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2014 13:55

 

Nguyên tác

巫峽巫山楊柳多,
朝雲暮雨遠相和。
因想陽臺無限事,
為君回唱柳枝詞。

Phiên âm

Vu giáp Vu sơn dương liễu đa,
Triêu vân mộ vũ viễn tương hoà.
Nhân tưởng Dương Đài vô hạn sự,
Vị quân hồi xướng "Liễu chi từ".

Dịch nghĩa

Trên kẽm Vu và núi Vu có nhiều dương liễu,
Ở đó mây và mưa hoà hợp đã từ ngàn xưa.
Nhân nhớ tới biết bao sự tích về Dương Đài,
Xin vì chàng ngâm hồi đáp bài "Liễu chi từ" này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẽm, núi Vu có nhiều dương liễu
Sớm cùng hôm vẫn níu mây mưa
Dương Đài nhân tưởng tích xưa
Xin vì quý vị ngâm từ "Liễu chi"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)