27/01/2023 08:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu con cậu, mới đậu con mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:17

 

Yêu con cậu, mới đậu con mình
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yêu con cậu, mới đậu con mình