27/10/2021 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ bậc mới
Neue Rangordnung

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2017 13:37

 

Nguyên tác

Vor dem Treffen mit President Johnson
kam Hitler an erster Stelle
dann kam lange
nichts
und dann erst
Prisidcnt Johnson

Aber seit Honolulu kommt
Johnson an erster Stelle
dann kommt
ein kleiner Abstand
und dann erst Hitler

Der President wirkt
langsam wie
Gottes Miihlen durch
Umtausch der
Reihenfolge fur Demokratie.

Bản dịch của Quang Chiến

Trước cuộc gặp với Tổng thống Johnson
Thì Hitler chiếm vị trí thứ nhất
Và rất lâu sau đó
Không có gì
Rồi mới đến Tổng thống Mỹ Johnson

Nhưng kể từ Honolulu
Thì Johnson chiếm vị trí thứ nhất
Và đến
Một khoảng cách
Rồi mới đến Hitler

Như thể Chúa chơi cờ
Điều quân, đổi thứ tự
Ngài Tổng thống
Từ từ
Hành động vì Dân chủ
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Thứ bậc mới