01/10/2022 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất ai thi kỳ 1
七哀詩其一

Tác giả: Vương Xán - 王粲

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2008 00:57

 

Nguyên tác

西京亂無象,
豺虎方遘患。
復棄中國去,
遠身適荊蠻。
親戚對我悲,
朋友相追攀。
出門無所見,
白骨蔽平原。
路有飢婦人,
抱子棄草間。
顧聞號泣聲,
揮涕獨不還。
未知身死處,
何能兩相完?
驅馬棄之去,
不忍聽此言。
南登霸陵岸,
迴首望長安。
悟彼下泉人,
喟然傷心肝。

Phiên âm

Tây Kinh loạn vô tượng,
Sài hổ phương cấu hoạn.
Phục khí trung quốc khứ,
Viễn thân thích Kinh man.
Thân thích đối ngã bi,
Bằng hữu tương truy phan.
Xuất môn vô sở kiến,
Bạch cốt tế bình nguyên.
Lộ hữu cơ phụ nhân,
Bão tử khí thảo gian.
Cố văn hiệu khấp thanh,
Huy thế độc bất hoàn.
Vị tri thân tử xứ,
Hà năng lưỡng tương hoàn?
Khu mã khí chi khứ,
Bất nhẫn thính thử ngôn.
Nam đăng Bá Lăng ngạn,
Hồi thủ vọng Trường An.
Ngộ bỉ hạ tuyền nhân,
Vị nhiên thương tâm can.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tây Kinh bời rối loạn
Lang sói đang thét gào
Từ bỏ nơi quê cũ
Náu mình ở Kinh Châu
Họ hàng nhìn thương xót
Bè bạn cũng lo âu
Ra cửa nào trông thấy?
Xương trắng ngập đồng sâu
Bên đường có một chị
Đói quẳng con đống lau
Đi xa còn tiếng khóc
Gạt lệ không ngoái đầu
Một thân còn chưa chắc
Cả hai sống được sao?
Ta ruổi ngựa bỏ chạy
Càng nghĩ càng não sầu
Bờ Bá Lăng trèo tới
Nơi Trường An thấy đâu?
Người suối vàng có thấu
Lòng này luống quặn đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xán » Thất ai thi kỳ 1