14/08/2020 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng thấy em bé mà chòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:30

 

Đừng thấy em bé mà chòng,
Ngày sau em lớn phải lòng em ngay.
Anh đứng đầu ngõ, anh cắn móng tay,
Lấy được gái này đất lở trời long.
Tiền thời lấy thúng mà đong,
Bạc thời xếp núi chưa mong gái này.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đừng thấy em bé mà chòng