29/09/2022 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đan Dương tống Vi tham quân
丹陽送韋參軍

Tác giả: Nghiêm Duy - 嚴維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2014 13:52

 

Nguyên tác

丹陽郭裏送行舟,
一別心知兩地秋。
日晚江南望江北,
寒鴉飛盡水悠悠。

Phiên âm

Đan Dương quách lý tống hành chu,
Nhất biệt tâm tri lưỡng địa thu.
Nhật vãn giang nam vọng giang bắc,
Hàn nha phi tận thuỷ du du.

Dịch nghĩa

Tiễn ông lên thuyền ở ngoại thành Đan Dương,
Hai ta đều cảm được nỗi sầu ly biệt.
Bóng chiều đã ngả, ở bờ nam vời trông nơi bờ bắc,
Quạ trốn lạnh đã bay đi hết, sông nước thật mênh mông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài Đan Đương bến đò đưa tiễn
Một lần xa quyến luyến vương sầu
Trời chiều nam bắc trông nhau
Quạ bay đi hết, sông sâu xa mờ
Đan Dương nay ở phía nam huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Duy » Đan Dương tống Vi tham quân