09/02/2023 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phi điểu các đầu lâm
飛鳥各投林

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2005 01:30

 

Nguyên tác

為官的,家業雕零;
富貴的,金銀散盡;
有恩的,死裏逃生;
無情的,分明報應;
欠命的,命已還;
欠淚的,淚已盡:
冤冤相報自非輕,
分離聚合皆前定。
欲知命短問前生,
老來富貴也真僥幸。
看破的,遁入空門;
癡迷的,枉送了性命。
好一似食盡鳥投林,
落了片白茫茫大地真乾淨!

Phiên âm

Vi quan đích, gia nghiệp điêu linh;
Phú quý đích, kim ngân tán tận;
Hữu ân đích, tử lý đào sinh;
Vô tình đích, phân minh báo ứng;
Khiếm mệnh đích, mệnh dĩ hoàn;
Khiếm lệ đích, lệ dĩ tận:
Oan oan tương báo tự phi khinh,
Phân ly tụ hiệp giai tiền định.
Dục tri mệnh đoản vấn tiền sinh,
Lão lai phú quý dã chân nghiêu hạnh.
Khán phá đích, độn nhập không môn;
Si mê đích, uổng tống liễu tính mệnh.
Hảo nhất tự thực tận điểu đầu lâm,
Lạc liễu phiến bạch mang mang đại địa chân càn tịnh!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Quan thì cơ nghiệp suy tàn
Giàu thì vàng bạc cũng tan hết rồi
Có ơn, chết để trốn đời
Rành rành báo ứng những ai phụ lòng
Mạng đền mạng đã trả xong
Lệ đền lệ đã ròng ròng tuôn rơi
Oan oan đừng lấy làm chơi
Hợp tan đã trốn được trời hay chưa?
Gian nan là bởi kiếp xưa
Giá mà phú quý là nhờ vận may
Khôn thì vào cửa “Không” này
Dại thì tính mệnh có ngày mất toi.
Như chim khi đã hết mồi
Bay về rừng thẳm đậu nơi yên lành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Phi điểu các đầu lâm