29/09/2020 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô mặc yếm hoa tầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 23:38

 

Hỡi cô mặc yếm hoa tầm,
Chồng cô đi lính cô nằm với ai?
Cô đẻ thằng bé con trai,
Chồng cô về hỏi: Con ai thế này?
- Con tôi đi kiếm về đây,
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.
Khảo dị:
Hỡi cô mặc yếm qua tầm,
Chồng cô đi lính cô nằm với ai?
Cô nằm cô đẻ thằng bé con trai,
Chồng về chồng hỏi: Con ai thế này?
- Con tôi đi kiếm về đây,
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.
Hỡi cô yếm thắm hoa tầm,
Chồng cô đi lính cô nằm với ai?
Cô đẻ thằng bé con trai,
Chồng về chồng hỏi: Con ai thế nầy?
- Con tôi đi kiếm về đây,
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.
Ớ cô đội nón bơ tầm,
Chồng cô đi lính cô nằm với ai?
Chín tháng cô đẻ con trai,
Chồng cô về hỏi: Con ai thế này?
- Con tôi đi kiếm về đây,
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.
Không cho tôi mang xuống đò,
Ai xin thằng bé tôi cho đây này.
Có mẹ mà chẳng có thầy,
Lấy ai may áo cho mày, cu ơi!
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô mặc yếm hoa tầm