15/05/2021 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy thự
歸墅

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:24

 

Nguyên tác

行李逾南極,
旬時到舊鄉。
楚芝應遍紫,
鄧橘未全黃。
渠濁村舂急,
旗高社酒香。
故山歸夢喜,
先入讀書堂。

Phiên âm

Hành lý du nam cực,
Tuần thì đáo cựu hương.
Sở chi ưng biến tử,
Đặng quất[1] vị toàn hoàng.
Cừ trọc thôn thung cấp,
Kỳ cao xã tửu hương.
Cố sơn quy mộng hỉ,
Tiên nhập độc thư đường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi xuống nam sửa sang hành lý
Đến quê xưa trong khoảng mười ngày
Cỏ đất Sở khắp nơi gần tía
Quất Nam Dương chưa chín vàng ngay
Nước ngòi đục chày thôn giã gấp
Ngọn cờ cao rượu quán hương bay
Vui như mộng ngày về núi cũ
Vào thư trai sách vở sẽ bày
[1] Quất huyện Đặng, Nam Dương, nổi tiếng ngon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Quy thự