25/01/2022 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
怡春以盆蓮為秋風所摧有詩見寄因次其韻歌以和之

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2014 21:03

 

Nguyên tác

為花當作蓮,
香清幹直姿容鮮。
黃泥五斗水一尺,
別有風致如洞天。
攻成意遂杳然去,
不與凡卉相攀連。
且酌白玉盞,
試吟秋水篇。
風流瀟洒許誰可?
我是芙蓉城之散仙。
人間萬事聊爾爾,
歡譁瞥眼真輕煙。
嚴風凄露本生意,
不作過當吾天全。

Phiên âm

Vi hoa đương tác liên,
Hương thanh cán trực tư dung tiên.
Hoàng nê ngũ đẩu thuỷ nhất xích,
Biệt hữu phong trí như động thiên.
Công thành ý toại[1] diểu nhiên khứ,
Bất dữ phàm huỷ tương phan liên.
Thả chước bạch ngọc trản,
Thí ngâm "Thu thuỷ[2]" thiên.
Phong lưu tiêu sái hứa thuỳ khả?
Ngã[3] thị Phù Dung[4] thành chi tản tiên.
Nhân gian vạn sự liêu nhĩ nhĩ,
Hoan hoa miết nhãn chân khinh yên.
Nghiêm phong thê lộ bản sinh ý,
Bất tác quá đương ngô thiên tuyền.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Làm hoa nên làm sen
Hương thơm thân thẳng dáng ưa nhìn
Bùn vàng năm đấu nước một thước
Phong cách dường như chiếm cõi riêng
Công thành ý thoả là đi hẳn
Chẳng cùng cỏ nội cùng vấn vương
Rót bạch ngọc một chén
Ngâm "Thu thuỷ" một thiên
Phong lưu khoáng dật ai bì kịp?
Thành Phù Dung, ta là một vị tản tiên
Muôn việc trên đời đều thế cả
Cuộc vui như khói phút tan liền
Gió ghê, sương buốt, cơ sinh hoá
Bình thường giữ được tính trời nguyên
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ý nói việc khai hoa kết trái của sen đã xong.
[2] Một thiên trong sách "Trang Tử", đại ý nói trời đất muôn vật không cái gì là nhất định, không nên để lòng mình vướng víu vào vật gì.
[3] Câu này tác giả đặt mình thay lời hoa sen để nói.
[4] Một nơi tiên ở theo truyền thuyết, cũng có nghĩa là hoa sen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi