26/09/2022 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự tác thọ đường nhân thư nhất tuyệt dĩ chí chi
自作壽堂因書一絕以志之

Tác giả: Lâm Bô - 林逋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 03/12/2012 16:43

 

Nguyên tác

湖上青山對結盧,
墳前修竹亦蕭疏。
茂陵他日求遺稿,
猶喜曾無對禪書。

Phiên âm

Hồ thượng thanh sơn đối kết lư,
Phần tiền tu trúc diệc tiêu sơ.
Mậu Lăng[1] tha nhật cầu di cảo,
Do hỉ tằng vô “Phong thiện thư[2]”.

Dịch nghĩa

Lều cỏ dựng đối diện với núi xanh trên hồ
Hàng tre trồng trước mộ cũng chỉ lưa thưa
Ngày sau Mậu Lăng có tìm những ghi chép để lại
Mừng may là chưa từng có “Phong thiện thư”

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đối núi trên hồ dựng mái lều
Hàng tre trước mộ cũng không nhiều
Mậu Lăng san có tìm di cảo
“Phong thiện thư” mừng chẳng có đâu
[1] Lăng mộ của Hán Vũ đế Lưu Triệt, người đời sau dùng Mậu Lăng để dùng thay cho tên Hán Vũ Đế, ở đây chỉ triều đình Bắc Tống.
[2] Ngày xưa đế vương lên ngôi xong làm văn tế đến tế núi Thái Sơn gọi là Phong thiện thư. Tần Thuỷ Hoàng và Hán Vũ Đế đều từng đến tiến hành lễ phong thiện này. Sau khi Tư Mã Tương Như chết, Hán Vũ Đế sai bề tôi đến nhà tìm được một quyển Phong thiện thư. Ở đây Lâm Bô tỏ ra không khi nào làm loại văn chương như Tư Mã Tương Như.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bô » Tự tác thọ đường nhân thư nhất tuyệt dĩ chí chi