09/02/2023 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lý Đoan
哭李端

Tác giả: Chu Phác - 周樸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:36

 

Nguyên tác

三年剪拂感知音,
哭向青山永夜心。
竹在曉煙孤鳳去,
劍荒秋水壹龍沈。
新墳日落松聲小,
舊色春殘草色深。
不及此時親執紼,
石門遙想淚沾襟。

Phiên âm

Tam niên tiễn phất[1] cảm tri âm,
Khốc hướng thanh sơn vĩnh dạ tâm.
Trúc tại hiểu yên cô phụng khứ,
Kiếm hoang thu thuỷ nhất long trầm.
Tân phần nhật lạc tùng thanh tiểu,
Cựu sắc xuân tàn thảo sắc thâm.
Bất cập thử thì thân chấp phất[2],
Thạch Môn dao tưởng lệ triêm khâm.

Bản dịch của Sở Bảo

Ba năm săn sóc cảm tri âm
Đêm đối non xanh những khóc thầm
Phượng tếch, túi thơ, mây tản sớm
Rồng chìm, kiếm gỉ, nước không tăm
Giăng tà, mộ mới thông reo nhẹ
Xuân nhạt, vườn xưa cỏ úa thâm
Chẳng kịp bấy giờ tay chấp phất
Thạch Môn xa tưởng lệ xa đằm
Nguồn: Tiểu thuyết thứ bảy, số ngày 1-6-1944
[1] Tiễn là cắt, phất là phủi bụi. Tích Bá Nhạc gặp người ký biết tài, cắt sửa lông cho đẹp đẽ và phủi bụi cho sạch.
[2] Khi đưa ma, lúc hạ quan tài xuống huyệt, các người thân cầm dây dòng quan tài xuống từ từ, tỏ ý thương tiếc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phác » Khốc Lý Đoan