18/10/2021 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khổ chiến hành
苦戰行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 19:16

 

Nguyên tác

苦戰身死馬將軍,
自雲伏波之子孫。
干戈未定失壯士,
使我歎恨傷精魂。
去年江南討狂賊,
臨江把臂難再得。
別時孤雲今不飛,
時獨看雲淚橫臆。

Phiên âm

Khổ chiến thân tử Mã tướng quân,
Tự vân Phục Ba[1] chi tử tôn.
Can qua vị định thất tráng sĩ,
Sử ngã thán hận thương tinh hồn.
Khứ niên giang nam thảo cuồng tặc[2],
Lâm giang bả tý nan tái đắc.
Biệt thì cô vân kim bất phi,
Thì độc khán vân lệ hoành ức.

Dịch nghĩa

Chiến tranh gian khổ đã làm tướng quân họ Mã mạng vong,
Ông ta tự nhận là dòng dõi tướng Phục Ba.
Cuộc chiến chưa phân định thắng bại, thì tráng sĩ đã bị giết,
Khiến ta thương tiếc cho hương hồn.
Năm ngoái ông ta xuống miền nam đánh kẻ phản loạn,
Lúc chia tay ở bờ sông đâu ngờ hết được nắm lại tay.
Hôm nay đám mây cô đơn như ngừng trôi,
Ta một mình nhìn mây mà lệ rơi ướt ngực áo.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đánh rát liều thân Mã tướng quân,
Phục Ba con cháu tự cho rằng.
Giặc giã chưa yên mất tráng sĩ,
Khiến ta than giận tổn tinh thần.
Năm xưa xuống nam đi đuổi giặc,
Trên bến ôm nhau một lần chót.
Đám mây buổi ấy giờ còn đây,
Riêng ngắm mây chừ lệ thấm ngực.
Bài này làm năm 762. Lúc đó tại Thành Đô quan quyền tàn sát lẫn nhau, Đỗ Phủ chạy trước tới Tử châu, rồi gia quyến tìm cách chạy tới sau.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
[1] Hiệu của tướng Mã Viện đời Đông Hán.
[2] Tức Đoạn Tử Chương, một viên quan làm phản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khổ chiến hành