26/05/2024 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Đầu ngâm
隴頭吟

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 10:19

 

Nguyên tác

長安少年遊俠客,
夜上戍樓看太白。
隴頭明月迥臨關,
隴上行人夜吹笛。
關西老將不勝愁,
駐馬聽之雙淚流。
身經大小百餘戰,
麾下偏裨萬戶侯。
蘇武才為典屬國,
節旄空盡海西頭。

Phiên âm

Trường An thiếu niên du hiệp khách,
Dạ thượng thú lâu khán Thái Bạch[1].
Lũng Đầu minh nguyệt quýnh lâm quan,
Lũng thượng hành nhân dạ xuy địch.
Quan tây lão tướng bất thăng sầu,
Trú mã thính chi song lệ lưu.
Thân kinh đại tiểu bách dư chiến,
Huy hạ thiên tỳ vạn hộ hầu.
Tô Vũ[2] tài vi Điển thuộc quốc,
Tiết mao không tận hải tây đầu.

Dịch nghĩa

Thiếu niên chuộng nghề võ ở Trường An du ngoạn tới đây,
Leo lên chòi lính gác xem sao Thái Bạch.
Trăng sáng trên núi Lũng Đầu soi rõ quan ải,
Có người đi trên núi thổi sáo.
Tướng già giữ ải tới góc tây thành đang buồn bã,
Ông dừng ngựa lại nghe tiếng sáo mà ứa hai hàng lệ.
Bản thân ông đã trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ,
Quan dưới quyền đã được phong tới vạn hộ hầu.
Xưa Tô Vũ còn được phong chức Điển thuộc quốc,
Sau 19 năm chống cờ tiết ở Bắc Hải, nơi địa đầu phía tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bọn thiếu niên Trường An du ngoạn
Leo vọng cao mà khán sao Kim
Lũng Đầu trăng sáng vừa lên
Bộ hành thổi sáo vang bên sườn đồi
Tướng giữ ải già đời buồn bã
Dừng ngựa nghe lã chã lệ rơi
Bản thân trăm trận trải rồi
Tước hầu thuộc hạ có người được phong
Tích xưa Tô Vũ ngửa trông
Chăn dê còn được truy phong tước hầu
Lũng Đầu nay trong huyện Lũng, tỉnh Thiểm Tây. Núi cao và dài, trong đó có cửa ải Đại Chấn quan, là một cửa ải trọng yếu vùng tây bắc Trung Quốc.

[1] Tên sao, còn gọi là Kim Tinh. Người thời xưa coi sao Thái Bạch để suy đoán chiến sự.
[2] Người đời Tây Hán, làm trung lang tướng. Vua Hán Nguyên Đế sai đi sứ Hung Nô. Hung Nô dụ hàng, ông không chịu nên bị đày lên vùng Bắc Hải. Ông chống cờ tiết mà chăn dê suốt 19 năm, không đổi ý. Vua Hán Thành Đế phải dùng kế mới đưa được ông về nước. Ông được truy phong chức Điển thuộc quốc, tước Quan nội hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lũng Đầu ngâm