26/05/2022 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi lấy kẻo hoài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/03/2010 02:21

 

Nhân sinh quý thích chí[1],
Chẳng gì hơn vũ nữ, ca nhi[2].
Chén quỳnh dâng, lưng uốn gối quỳ,
Tay bá cổ, miệng ngâm câu Tiến tửu[3].
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu[4],
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu[5].
Rồi trăm năm ai thấy ai đâu.
Có trời đất dễ mấy ông Bành Tổ[6].
Khi thiếu tráng[7] gắng chơi cho đủ,
Kẻo về già lụ khụ mới ra đi.
Da mồi tóc bạc quản chi,
Than thân rằng thuở đương thì[8] chẳng chơi.
Mau mau chơi lấy ai ơi.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 人生貴適志. Nghĩa: Người ta ở đời cốt thoả chí mình.
[2] Con gái múa hát.
[3] Bài hát Thương tiến tửu của Lý Bạch đời Đường.
[4] Chữ Hán: 勸君更盡一杯酒. Nghĩa: Mời người hãy cạn một chén rượu. Từ bài thơ (Tống Nguyên Nhị sứ An Tây của Vương Duy đời Đường.
[5] Chữ Hán: 與我同消萬古愁. Cùng với ta giải cái sầu muôn thuở. Từ bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.
[6] Đời vua Nghiêu, ông Bành Tổ sống 100 tuổi, được phong ở Bành Thành.
[7] Lúc nhỏ tuổi và lúc lớn tuổi.
[8] Trẻ tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chơi lấy kẻo hoài