23/10/2021 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)
即事(聞道花門破)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:28

 

Nguyên tác

聞道花門破,
和親事卻非。
人憐漢公主,
生得渡河歸。
秋思拋雲髻,
腰支勝寶衣。
群凶猶索戰,
回首意多違。

Phiên âm

Văn đạo Hoa Môn phá,
Hoà thân sự khước phi[1].
"Nhân liên Hán công chúa,
Sinh đắc độ hà quy."
Thu tứ phao vân mấn,
Yêu chi thắng bảo y.
Quần hung do sách chiến,
Hồi thủ ý đa vi.

Dịch nghĩa

Nghe nói Hoa Môn đánh phá,
Việc cầu hoà nhờ hôn nhân quả là điều sai trái.
Người ta thương công chúa nhà Hán,
Còn sống để vượt sông mà về.
Ý thu làm tan mớ tóc mây,
Tay, eo quý hơn áo đẹp.
Bọn ác còn gây sự,
Càng suy nghĩ càng thấy trái với ý nghĩ mình.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói Hoa Môn quậy,
Cầu thân việc trái lè.
"Dân thương công chúa Hán,
Còn sống, vượt sông về."
Thân đẹp hơn áo gấm,
Thu buồn tóc rã rề.
Bọn ác còn gây chuyện,
Nghĩ lại càng đáng chê.
(Năm 759)

[1] Một việc mà ba cái hỏng:
1. Trước là kết hôn với vua Hồi Hột, định nhờ lính họ chống lại rợ phía bắc, ngờ đâu họ lại theo Hoa Môn đánh phá.
2. Sau khi khả hãn chết, công chúa rũ rượi ra về.
3. Lúc đó Sử Tư Minh vượt sông gây chiến, trong khi lực lượng Hồi Hột suy yếu, việc hoà thân trở nên vô ích. Năm Càn Nguyên thứ 2, tháng tám, công chúa về nước. Sau đó có bài đồng dao như hai câu tiếp theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)