24/06/2024 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặng Tất
鄧悉

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2017 07:43

 

Nguyên tác

戰罷逋姑狄是膺,
陳家指日運重興。
可憐見壞擎天柱,
新集乾坤旋土崩。

Phiên âm

Chiến bãi Bô Cô địch thị ưng,
Trần gia chỉ nhật vận trùng hưng.
Khả liên kiến hoại kình thiên trụ,
Tân tập càn khôn toàn thổ băng.

Dịch nghĩa

Sau trận Bô Cô giặc bị đánh tan tác,
Chỉ qua mấy ngày vận nhà Trần được chấn hưng trở lại.
Xót thương thay, cây cột chống trời lại bị gãy,
Đất trời mới được tạo dựng lại bị sụp đổ hết cả

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Sau trận Bô Cô giặc hãi hùng,
Nhà Trần nắm chắc vận trùng hưng.
Tiếc thay nỡ bẻ cây cột chính,
Vừa nhóm kiền khôn đã sụp tung.
Theo Hậu Trần kỷ, vào cuối đời nhà Trần, Đặng Tất giữ chức Phán quan ở Hoá Châu. Khi Giản Định Đế lên ngôi, Tất đem quân đến tụ hội, được phong làm Thái sư. Đặng Tất phá giặc ở bến Bô Cô. Thanh thế quân ta dấy lên, quân Minh phải đóng cửa thành cố thủ. Chẳng bao lâu, nội nhân Nguyễn Quý nói với Giản Định Đế rằng: "Đặng Tất cùng Nguyễn Cảnh Chân (trước làm An phủ sứ lộ Thuận Hoa, sau đổi làm An phủ sứ lộ Thăng Hoa. Từng dâng sớ xin tích trữ thóc lúa, thăng thưởng quan lại, tha tù tội theo các thứ bậc, bị Hồ Quý Ly gạt đi. Sau cùng, giúp Giản Định Đế chống quân Minh, bị hoạn quan gièm pha nên bị hại cùng Đặng Tất) chuyên quyền, sợ sau này không chế ngự được". Giản Định tin theo, liền giết Đặng Tất và Cảnh Chân. Con của Đặng Tất là Đặng Dung cùng con của Cảnh Chân là Cảnh Dị bỏ về Nghệ An đón vua Trùng Quang lên ngôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Đặng Tất