25/02/2021 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng vịnh
松詠

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2014 09:26

 

Nguyên tác

山上泉邊不憚寒,
為簫常聽睡添安。
有花有液天私賦,
誰對年長在世間。

Phiên âm

Sơn thượng tuyền biên bất đạn hàn,
Vi tiêu thường thính thuỵ thiêm an.
Hữu hoa hữu dịch thiên tư phú,
Thuỳ đối niên trường tại thế gian.

Dịch nghĩa

Dù ở trên núi hay bên suối cũng không ngại gì giá lạnh
Tạo nên tiếng sáo ru người giấc ngủ thêm yên
Có hoa có nhựa trời để riêng cho
Nơi thế gian nói, về tuổi thọ ai mà so được

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bên suối trên non không sợ lạnh
Ngủ yên tiếng sáo thổi vi vo
Trời cho có cả hoa cùng nhựa
Thọ ở trên đời mấy kẻ so
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Tùng vịnh