20/06/2021 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Chương lưu hậu thị ngự yến nam lâu, đắc phong tự
陪章留後侍禦宴南樓得風字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2012 22:34

 

Nguyên tác

絕域長夏晚,
茲樓清宴同。
朝廷燒棧北,
鼓角滿天東。
屢食將軍第,
仍騎禦史驄。
本無丹灶術,
那免白頭翁。
寇盜狂歌外,
形骸痛飲中。
野雲低渡水,
簷雨細隨風。
出號江城黑,
題詩蠟炬紅。
此身醒復醉,
不擬哭途窮。

Phiên âm

Tuyệt vực trường hạ vãn,
Tư lâu thanh yến đồng.
Triều đình thiêu sạn bắc,
Cổ giác mãn thiên đông.
Lũ thực tướng quân[1] đệ,
Nhưng kỵ ngự sử thông.
Bản vô đan táo thuật,
Na miễn bạch đầu ông.
Khấu đạo cuồng ca ngoại,
Hình hài thống ẩm trung.
Dã vân đê độ thuỷ,
Thiềm vũ tế tuỳ phong.
Xuất hào giang thành hắc,
Đề thi lạp cự hồng.
Thử thân tinh phục tuý,
Bất nghĩ khốc đồ cùng.

Dịch nghĩa

Trong làng vào buổi chiều hè dài nơi đất kẹt,
Lầu này cùng dự tiệc sang.
Nhà nước đã đốt đường treo phía bắc,
Tù và vang dội phía trời đông.
Thường ăn lương là nhân viên của tướng quân,
Nhưng lại cưỡi ngựa nòi của quan ngự sử.
Tôi vốn không có thuật nấu viên thuốc,
Huống chi lại là một ông già đầu bạc.
Bọn giặc cướp đang hò reo ngoài kia,
Mà trong này lại say sưa siêu vẹo.
Mây đồng hạ thấp nơi bến nước,
Mưa bụi ngoài hiên theo gió mà vào.
Đi ra thấy cảnh thành bên sông đen tối mà hô lên,
Dưới ánh nến sáng, làm bài thơ.
Thân này hết say lại tỉnh,
Nên không nghĩ đến việc khóc lóc cho cảnh đường cùng cực.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đất kẹt, chiều hè dài,
Lầu này thường chung tiệc.
Phía bắc đốt đường treo,
Trời đông rộn tiếng ốc.
Ăn lương dưới tướng quân,
Ngựa nòi cưỡi ngang dọc.
Cách nấu thuốc không rành,
Huống thân già đầu bạc.
Ngoài kia cướp reo hò,
Trong này cứ thù tạc.
Mây đồng phủ nước sông,
Gió hiên mưa bụi tạt.
Thành sông mờ, ra hò,
Dưới ánh nến, sáng tác.
Thân này tỉnh lại say,
Đường cùng cũng quên khóc.
(Năm 763)

[1] Nghiêm Vũ về triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Chương lưu hậu thị ngự yến nam lâu, đắc phong tự