26/10/2021 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với con

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:12

 

Thời gian, con nước chảy mau
Tình người còn giữ sắc màu không phai
Tổ tiên công đức cao dày
Lấy điều nhân nghĩa tỏ bày tri ân.
2002

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Với con