07/10/2022 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ đáo Hoàng Châu
初到黃州

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2013 21:37

 

Nguyên tác

自笑平生為口忙,
老來事業轉荒唐。
長江繞郭知魚美,
好竹連山覺筍香。
逐客不妨員外置,
詩人例作水曹郎。
隻慚無補絲毫事,
尚費官家壓酒囊。

Phiên âm

Tự tiếu bình sinh vị khẩu mang,
Lão lai sự nghiệp chuyển hoang đường.
Trường giang nhiễu quách tri ngư mỹ,
Hảo trúc liên sơn giác duẩn hương.
Trục khách bất phương viên ngoại trí,
Thi nhân lệ tác thuỷ tào lang.
Chỉ tâm vô bổ ty hào sự,
Thượng phí quan gia áp tửu nang[1].

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Cười ta bình sinh miệng nói nhăng
Già rồi sự nghiệp càng hoang đường
Trường giang vỗ bến cho cá béo
Tre rậm đầy non thơm mùi măng
Khách lang bạt khỏi phiền viên ngoại
Lệ nhà thơ ghi sổ tang bồng
Chỉ thẹn không nên chuyện gì hết
Uổng thay dốc túi rượu nhà quan
Tô Thức ngày 18 tháng tám năm Nguyên Phong thứ 2 (1079) chịu Ô Đài thi án, bị giam trong ngục 4 tháng tới ngày 28 tháng chạp, biếm làm Kiểm hiệu thuỷ bộ Viên ngoại lang, Hoàng Châu đoàn luyện phó sứ, bị người của ngự sử đài áp đi. Ngày mồng 1 tháng giêng năm sau (1080) rời kinh, ngày mồng 1 tháng hai tới Hoàng Châu, ngụ cư và ăn cơm với sư tại Định Tuệ thiền viện. Bài thơ này làm trong thời gian đó.

Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
[1] Tác giả tự chú: “Kiểm hiệu quan lệ chiết chi, đa đắc thoái tửu đại” 檢校官例折支,多得退酒袋 (Quan kiểm hiệu có lệ nếu ai làm được nhiều việc thì thưởng một bình rượu khi về). Ở đây, ý muốn nói, ông tới là bận rộn, người ta phải tốn công ghi danh vào sổ bạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơ đáo Hoàng Châu