20/01/2022 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 4

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 17:11

 

Giũ bao nhiêu bụi, bụi lầm,
Giơ tay áo đến tùng lâm.
Rừng nhiều cây rợp hoa chầy[1] động,
Đường ít người đi cỏ kíp xâm.
Thơ đới tục hiềm câu đới[2] tục,
Chủ vô tâm ỷ khách vô tâm.
Trúc thông hiên vắng trong khi ấy,
Năng mỗ sơn tăng[3] làm bạn ngâm.
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
[1] Chậm. Hoa chầy động tức hoa chậm lay động.
[2] Đeo, mang theo. Đới tục tức mang tính trần tục.
[3] Có thể gặp vị sơn tăng nào. Bản Đào Duy Anh chép là “Năng mấy sơn tăng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 4