29/07/2021 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành
送平西都督莊定大王奉詔征占城

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:32

 

Nguyên tác

亂鬢仗鉞海西陲,
一痣闍槃指日犁。
貔虎三軍烏獲壯,
風雷八陣率然奇。
東平威望人皆服,
上宰勳名世共推。
震厲王庭歌凱奏,
老夫述頌繼淮碑。

Phiên âm

Cù tu trượng việt hải tây thuỳ,
Nhất chí Đồ Bàn chỉ nhật ly (lê).
Tỳ hổ tam quân Ô Hoạch tráng,
Phong lôi Bát trận Suất nhiên kỳ.
Đông Bình uy vọng nhân giai phục,
Thượng tể huân danh thế cộng suy.
Chấn lệ vương đình ca khải tấu,
Lão phu thuật tụng kế Hoài bi.

Dịch nghĩa

Râu quăn, tay cầm lưỡi việt nhằm biên giới phía tây biển,
Thành Đồ Bàn như cái nốt ruồi chỉ nay mai sẽ bị cày đi.
Ba quân hùm sói, mạnh như lực sĩ Ô Hoạch,
“Bát trận” sấm gió, kỳ lạ tựa rắn Suất nhiên.
Oai vọng của Đông Bình, người người đều phục,
Tiếng tăm bậc tể tướng, đời đời suy tôn.
Sấm ran trước sân vua, tâu bài ca khải hoàn,
Già này làm bài tụng nối theo văn bia bình Hoài.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưỡi việt tay cầm tây tiến biên,
Đồ Bàn thành nhỏ sẽ cày lên.
Ba quân hùm sói, như Ô Hoạch,
“Bát trận” sấm rền, tựa Suất nhiên.
Oai vọng Đông Bình, người bái phục,
Tiếng tăm tể tướng, đời tôn bền.
Sân rồng vang sấm, khải hoàn trận,
Bài tụng bình Hoài bia nối truyền.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành