29/01/2023 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Truyền quốc tỉ
傳國璽

Tác giả: Gia Luật Long Tự - 耶律龍緒

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2018 07:12

 

Nguyên tác

一時制美寶,
千載助興王。
中原既失守,
此寶歸北方。
子孫皆慎守,
世業當永昌。

Phiên âm

Nhất thời chế mỹ bảo,
Thiên tải trợ hưng vương.
Trung Nguyên ký thất thủ,
Thử bảo truyền bắc phương.
Tử tôn giai thận thủ,
Thế nghiệp đương vĩnh xương.

Dịch nghĩa

Vật báu chỉ làm có một lần
Nghìn thu giúp dựng nghiệp đế vương
Trung Nguyên không giữ được
Vật báu này về phương bắc
Con cháu đều phải giữ cẩn thận
Nghiệp đế đời đời xương thịnh

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Một lần chế vật báu
Giúp nghìn thu nghiệp vương
Trung Nguyên không giữ nổi
Báu này về bắc phương
Con cháu giữ cẩn thận
Nghiệp nối đời thịnh hưng
Bài này tuyển từ Toàn Liêu văn quyển 1. Ngọc tỉ truyền quốc là ngọc tỉ truyền đời qua các triều đại đế vương sau Tần. Truyền rằng được chế tác từ đời Tần Thuỷ Hoàng, vuông bốn tấc, trên chạm năm con rồng lồng nhau, mặt chính khắc tám chữ triện do Lý Tư viết “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”. Tần mất, ngọc tỉ về Hán, các đế vương đời sau lấy việc giành được ngọc tỉ làm ứng nghiệm. Kể từ khi Hán mất đến nay, thường là chế tác mô phỏng giả tạo, khó mà phân biệt được thật giả. Da Luật Long Tự có được ngọc tỉ này không rõ từ đâu, sử không ghi chép.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Luật Long Tự » Truyền quốc tỉ