01/12/2020 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tuyết hậu giai Thương Cù nhập Linh Ẩn tự đồng phú
大雪後偕蒼虯入靈隱寺同賦

Tác giả: Du Minh Chấn - 俞明震

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 09:14

 

Nguyên tác

靈山一夜雪,
萬象立于定。
入門玉交柯,
負重松愈靜。
凍溜不掛檐,
萬瓦皆明鏡。
石佛垂白眉,
披煙露寒脛。
滉瀁洞牖開,
幽極得鳥敬。
掩關千層雲,
破寂一聲磬。
上接惟鴻濛,
俯瞰窮究竟。
見凈不見土,
所見非佛性。
拄杖我歸來,
無土亦無凈。

Phiên âm

Linh Sơn[1] nhất dạ tuyết,
Vạn tượng lập vu định[2].
Nhập môn ngọc giao kha[3],
Phụ trọng tùng du tĩnh.
Đống lựu bất quải thiềm,
Vạn ngoã giai minh kính.
Thạch Phật thuỳ bạch mi,
Phi yên lộ hàn kính.
Hoảng dạng động dũ khai,
U cực đắc điểu kính.
Yểm quan thiên tằng vân,
Phá tịch nhất thanh khánh.
Thượng tiếp duy hồng mông,
Phủ hám cùng cứu cánh.
Kiến tịnh bất kiến thổ,
Sở kiến phi Phật tính[4].
Trụ trượng ngã quy lai,
Vô thổ diệc vô tịnh[5].

Dịch nghĩa

Một đêm tuyết ở chùa Linh Ẩn
Mọi cảnh tượng dường như nhập định
Vào cửa cành lá ngọc giao nhau
Mang nặng tùng càng im lặng
Cột băng chảy không treo vào thềm
Mọi viên ngói đều sáng loáng
Phật đá rủ mày trắng
Hơi nước bay hở chân lạnh
Sâu thăm thẳm động núi mở
Rất vắng lặng nên chim thích
Trong chứa nhiều lớp mây
Một tiếng khánh làm tan tĩnh mịch
Nối với trên chỉ có khoảng mây mịt mùng
Cúi nhìn đến vô cùng
Thấy tịnh không thấy đất
Những gì trông thấy không phải Phật tính
Chống gậy ta trở về
Không đất cũng không tịnh

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Một đêm tuyết Linh Sơn
Muôn vẻ đứng nhập định
Vào cửa ngọc giao cành
Tuyết nặng tùng càng tĩnh
Băng chảy không treo thềm
Ngói sáng như lợp kính
Phật đá mày trắng dài
Mù vương lộ chân lạnh
Cửa động thăm thẳm sâu
Chim thích nơi hẻo lánh
Chứa đựng nghìn lớp mây
Phá lặng một tiếng khánh
Trên nối với mịt mùng
Cúi nhìn cùng mọi cảnh
Thấy tịnh còn thổ không
Điều này sai Phật tính
Chống gậy ta trở về
Không thổ cũng không tịnh
Thương Cù tức Trần Tăng Thọ, bạn thơ của tác giả.

[1] Nhà Phật gọi là Linh Thứu sơn, là nơi Thích Ca Mầu Ni ở và truyền giáo. Ở đây chỉ núi Linh Ẩn.
[2] Chữ của Phật giáo, chỉ trạng thái nhập định lặng lẽ không động.
[3] Cành cây tuyết phủ, trĩu xuống chạm nhau.
[4] Chữ Phật giáo. Phật cho là con người ai cũng có tính giác ngộ, gọi là Phật tính, đây chỉ đạo lí của Phật giáo.
[5] Câu này ý nói đã nói rõ không thấy tịnh là trong đầu óc còn có quan niệm “tịnh”, không phù hợp với quan niệm sắc không của Phật giáo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Minh Chấn » Đại tuyết hậu giai Thương Cù nhập Linh Ẩn tự đồng phú