28/03/2023 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọ toạ ngẫu thành
午坐偶成

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 20:36

 

Nguyên tác

許大乾坤有此身,
此身許大有經綸。
凡夫肉眼那能識,
不識吾儒是貴人。

Phiên âm

Hử đại càn khôn hữu thử thân,
Thử thân hử đại hữu kinh luân.
Phàm phu nhục nhãn na năng thức,
Bất thức ngô nho thị quý nhân.

Dịch nghĩa

Đất trời to lớn đã sinh ra thân ta,
Thân ta hứa hẹn sẽ có tài kinh luân.
Người phàm mắt thịt sao biết được,
Nhà nho này sẽ là bậc quý nhân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Trời đất đã cho có tấm thân,
Thân này ắt có chí kinh luân.
Người trần mắt thịt sao hay biết,
Nho sĩ mai này sẽ quý nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Ngọ toạ ngẫu thành