08/07/2022 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác
侍從遊宿溫泉宮作

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/02/2008 04:52

 

Nguyên tác

羽林十二將,
羅列應星文。
霜仗懸秋月,
霓旌卷夜雲。
嚴更千戶肅,
清樂九天聞。
日出瞻佳氣,
蔥蔥繞聖君。

Phiên âm

Vũ Lâm thập nhị tướng,
La liệt ứng tinh văn.
Sương trượng huyền thu nguyệt,
Nghê tinh quyển dạ vân.
Nghiêm canh thiên hộ túc,
Thanh nhạc cửu thiên văn.
Nhật xuất chiêm giai khí,
Thông thông nhiễu thánh quân.

Dịch nghĩa

Mười hai tướng trong đoàn quân vũ lâm
Dàn hàng theo vị trí các ngôi sao trên trời
Giáo mác thẳng tắp dưới sương đêm thu
Cờ ngũ sắc bay phần phật trong mây thấp
Canh phòng nghiêm túc mọi nóc gia cư
Nhạc thanh tao vang tới chín từng trời
Mặt trời mọc, ngắm xem khí tốt lành
Và hưng vượng đang toả quanh vị vua thánh

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mười hai tướng Vũ Lâm,
Như sao đứng dàn hàng.
Trăng thu đầy sương sớm,
Cờ năm sắc cầu vồng.
Nhìn nhà lính đứng gác,
Chín trời nhạc rộn vang.
Sáng ra trời trong trẻo,
Khí lành đón thánh quân.
Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác