19/08/2022 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 2
塞下曲其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:35

 

Nguyên tác

天兵下北荒,
胡馬欲南飲。
橫戈從百戰,
直為銜恩甚。
握雪海上餐,
拂沙隴頭寢。
何當破月氏,
然後方高枕。

Phiên âm

Thiên binh há bắc hoang,
Hồ mã dục nam ẩm.
Hoành qua tòng bách chiến,
Trực vị hàm ân thậm.
Ác tuyết hải thượng xan,
Phất sa lũng đầu tẩm.
Hà đương phá Nhục Chi,
Nhiên hậu phương cao chẩm.

Dịch nghĩa

Binh trời xuống cõi Bắc
Ngựa Hồ muốn uống nước bờ Nam
Ngáng giáo xông pha trăm trận
Chỉ vì được đội ơn sâu
Trên bể, vốc tuyết ăn
Bên ruộng, phủi cát ngủ
Bao giờ đánh tan được Nhục Chi
Mới nằm gối cao yên giấc

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Binh trời sang cõi Bắc
Ngựa Hồ uống sông Nam
Cầm giáo, đánh trăm trận
Ơn dầy vua đã ban
Tuyết lạnh, tay vốc uống
Bới cát ngủ làm chăn
Giặc dữ khi nào phá
Gối cao, yên chí nằm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tái hạ khúc kỳ 2