26/10/2021 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 6
前出塞其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2005 10:21

 

Nguyên tác

挽弓當挽強,
用箭當用長,
射人先射馬,
擒賊先擒王。
殺人亦有限,
列國自有疆。
苟能制侵陵,
豈在多殺傷。

Phiên âm

Vãn cung đương vãn cường,
Dụng tiễn đương dụng trường.
Xạ nhân tiên xạ mã,
Cầm tặc tiên cầm vương.
Sát nhân diệc hữu hạn,
Liệt quốc tự hữu cương.
Cẩu năng chế xâm lăng,
Khởi tại đa sát thương!

Dịch nghĩa

Giương cung nên giương cung cứng
Dùng tên nên dùng tên dài
Bắn người trước tiên bắn ngựa
Bắt giặc nên bắt tướng trươc
Giết người cũng phải có hạn
Nước nào cũng có biên cương
Nếu cần chống xăm lăng
Phải chăng vì thế sát hại cho nhiều!

Bản dịch của Hoàng Tạo

Giương cung phải cung cứng,
Dùng tên phải tên dài.
Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt chúa ngay.
Giết người cũng có hạn,
Nước nào chẳng đất đai?
Nếu đủ chặn xâm lược,
Cần gì giết thẳng tay?
(Năm 752)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 6