09/12/2022 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nhạc Đức Kính đề cử Cam Túc nho học
送岳德敬提舉甘肅儒學

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 22:00

 

Nguyên tác

苦欲留君君不留,
奮髯跨馬走甘州。
功名到手不可避,
富貴逼人那得休。
春酒蒲萄歌窈窕,
秋沙苜蓿飽驊騮。
儒冠也有封侯相,
萬里歸來尚黑頭。

Phiên âm

Khổ dục lưu quân quân bất lưu,
Phấn nhiêm khoá mã tẩu Cam Châu.
Công danh đáo thủ bất khả tị,
Phú quý bức nhân na đắc hưu.
Xuân tửu bồ đào ca yểu điệu,
Thu sa mục túc bão hoa lưu.
Nho quan dã hữu phong hầu tướng,
Vạn lý quy lai thượng hắc đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khổ muốn giữ anh, không ở lâu,
Vểnh râu cưỡi ngựa phóng Cam Châu.
Công danh đến cửa đừng nên tránh,
Phú quý bu người ngăn được đâu.
Rượu mới bồ đào ca nhỏng nhẻo,
Cát thu mục túc mập hoa lưu.
Công hầu ấn tướng phong nho sĩ,
Về từ vạn dặm tóc đen đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Tống Nhạc Đức Kính đề cử Cam Túc nho học