29/03/2023 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt
留別

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 18:22

 

Nguyên tác

不道今相見,
猶疑夢未真。
書來兒有母,
獄定我為人。
遷地清秋晚,
高堂白髮新。
承歡諸弟在,
暫別莫沾巾。

Phiên âm

Bất đạo kim tương kiến,
Do nghi mộng vị chân.
Thư lai nhi hữu mẫu,
Ngục định ngã vi nhân.
Thiên địa thanh thu vãn,
Cao đường bạch phát tân.
Thừa hoan chư đệ tại,
Tạm biệt mạc triêm cân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Phải chăng đối mặt bắt tay ngồi,
Hay lại chiêm bao đấy nữa rồi?
Góc biển thư về con có mẹ,
Phương trời ngục định mỗ làm người.
Màu thu tiết mượn thương thân kẻ,
Mái tuyết gương soi tủi phận ai.
Thôi chớ dầm khăn khi dứt áo,
Thân nhà còn cả các em ngoài!
Nguyễn Hàm Ninh có lần bị tội nhưng được vua Thiệu Trị tha tội chết, nhưng bắt ông vào Đà Nẵng sung quân. Lúc ra đi ông có người em là ông tú Nguyễn Hàm Trạch ra tiễn. Lúc tiễn, Hàm Trạch cho tin tác giả biết rằng bà ở nhà đã sinh một con gái. Nhân đó, ông làm bài thơ này.

Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Lưu biệt