01/04/2023 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 097
山居百詠其九十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 15:06

 

Nguyên tác

山居見道已忘山,
萬法由來本自閑。
南北東西渾不辨,
此身常寂太虛間。

Phiên âm

Sơn cư kiến đạo dĩ vong sơn,
Vạn pháp do lai bản tự nhàn.
Nam bắc đông tây hồn bất biện,
Thử thân thường tịch thái hư gian.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thấy đạo đã quên non,
Muôn pháp đều như tự vuông tròn.
Bốn hướng như nhau phân chẳng được,
Thái hư chốn ấy dưỡng thân toàn.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 097